Tagged: thủ tục tăng giảm cổ đông công ty

Làm Thủ Tục Tăng Giảm Cổ Động Công Ty - Nhanh Chóng - Trọn Gói

Cổ đông sáng lập là người đứng ra sáng lập góp vốn thành lập lên công ty. Nhưng trong quá trình hoạt động có thể dẫn tới việc thay đổi thông tin của các cổ đông, hoặc có sự thay đổi về số lượng cổ phần… khi đó doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục gì với Sở kế hoạch và đầu tư? Đây là một câu hỏi đặt ra đối với nhiều doanh nghiệp.

Copyright: ketoannhanh.net