Tagged: bổ sung ngành nghề

Bổ Sung Ngành Nghề Kinh Doanh - Nhanh Chóng Vượt Trội

Hiện nay, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không còn được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như trước đây. Trường hợp doanh nghiệp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh sẽ được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Copyright: ketoannhanh.net